RSS

พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง

05 ก.ค.

ความสอดคล้องกันระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธและเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ
1. ทั้งสองทฤษฎีมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและคุณค่าของมนุษย์เป็นเบื้องต้น เพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นไป กล่าวคือ สวรรค์และพระนิพพานในที่สุด    
2. ทฤษฎีทั้งสองเน้นสัมมาเศรษฐกรรม คือเป็นเศรษฐกิจเชิงจริยธรรม ที่มีเป้าหมายในการผลิต การบริโภค การสร้างงาน เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงสังคม ชุมชน ระบบนิเวศและชาวโลกโดยทั่วไปด้วย
3. ทฤษฎีทั้งสองเน้นความเป็นเศรษฐกิจแบบองค์รวม กล่าวคือ ทั้งสองเป็นระบบการพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีจริยธรรมคือความเมตตา ความเกื้อกูลสงเคราะห์ ความสามัคคี ความไม่เห็นแก่ตัว ดังคำกล่าวว่า “มนุษย์อยู่ดี ชุมชนอยู่ได้ ธรรมชาติยั่งยืน”
4. ทฤษฎีทั้งสองเน้นคุณภาพชีวิตของสรรพสัตว์ ซึ่งหมายถึงทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหมดต่างก็รักชีวิตของตนเอง
5. ทฤษฎีทั้งสองเป็นระบบเศรษฐกิจแบบมัชฌิมา ที่มีสัมมาอาชีวะเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งสามารถโยงไปสู่การที่พระพุทธศาสนามีท่าทีปฏิเสธความสุดโต่ง 2 ด้าน คือ กามสุขัลลิกานุโยค คือ การหมกมุ่นในกามสุขอย่างเดียวและอัตตกิลมถานุโยค คือ การทรมานตัวเองในรูปแบบต่างๆ เหมือนกับศาสนาเชนของศาสดามหาวีระที่นิยมการเปลือยกาย เป็นต้น
6. ทฤษฎีทั้งสองไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจระบบปิด (Close Economy) ที่รัฐบาลเผด็จการนิยมทำกันด้วยการปิดประเทศของตน เพื่อต้องการตัดการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศด้วยเหตุผลทางการเมือง เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และบริโภคนิยมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคที่ไร้ขอบเขต จนเกิดการทำลายธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ
โดยสรุป เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ซึ่งเป็นภาคทฤษฎีหรือหลักการ ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภาคปฏิบัติของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะต้องดำเนินไปด้วยกันเสมอ เพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ถ้าเศรษฐกิจพอเพียงปราศจากเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็จะตีบตันมืดบอด และในทำนองเดียวกัน เศรษฐศาสตร์แนวพุทธถ้าปราศจากเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นความว่างเปล่าไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้นทั้งสองทฤษฎีจึงต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ดังกล่าวแล้ว

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: