RSS

พระไตรปิฎก (2)

05 ก.ค.

เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร
ในพระไตรปิฎกมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายที่สามารถหยิบบกมาเป็นข้อคิด หรือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้ นักเรียนจะได้ศึกษา “พุทธปณิธาน 4” ในมหาปรินิพพานสูตร ดังนี้            
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ได้ตรัสถึง “พุทธปณิธาน” คือ ความตั้งพระทัยของพระพุทธเจ้า ภายหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วไว้ 4 ประการ คือ
1. ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นสาวกของพระองค์ยังไม่เฉียบแหลม ยังไม่ได้รับการ แนะนำ ยังไม่แกล้วกล้า ยังไม่เป็นพหูสูต ยังไม่ทรงธรรม พระองค์จะยังไม่ปรินิพพาน
2. ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 ยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ประพฤติตามธรรม พระองค์จะยังไม่ปรินิพพาน
3. ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 เรียนธรรมกับอาจารย์ของตนแล้วยังไม่สามารถบอก แสดงบัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก แจกแจง อธิบายธรรมให้ง่ายขึ้นได้ พระองค์จะยังไม่ปรินิพพาน
4. ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 ยังไม่สามารถแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ (คือให้ผู้ฟังเกิดความอัศจรรย์ใจ) ข่มขี่ปรัปวาท (ปะรับปะวาด : การว่าร้าย จ้วงจาบพระธรรมวินัย หรือพระพุทธศาสนา) ที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยถูกต้องตามธรรมยังไม่ได้ พระองค์จะยังไม่ปรินิพพาน
บัดนี้ ปณิธานทั้ง 4 ประการของพระองค์ได้บรรลุตามพระประสงค์แล้ว พระองค์จึงปลงพระทัยและจะเสด็จดับขันธ ปรินิพพานในอีก 3 เดือนต่อจากนี้
พุทธปณิธาน 4 ประการนี้ เป็นความคาดหวังของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อพุทธบริษัท 4 หรือต่อพุทธศาสนิกชน ว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น ทรงคาดหวังที่จะให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้อง แล้วนำสิ่งที่รู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถเผยแผ่ หรือชี้แจงแสดงธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคราวที่พระพุทธศาสนามีภัยคุกคาม ก็สามารถช่วยกันแก้ปัญหาและปกป้องคุ้มครองได้ นักเรียนในฐานะที่เป็นชาวพุทธจึงควรปฏิบัติตนให้สมกับที่พระพุทธองค์ทรงคาดหวังไว้ กล่าวคือ หมั่นศึกษาหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจแล้วน้อมนำไปปฏิบัติแล้วช่วยกันเผยแผ่หลักแห่งความถูกต้องดีงาม เมื่อยามที่พระพุทธศาสนาถูกย่ำยีก็ช่วยกันปกป้องคุ้มครอง จึงจะถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีสมกับที่ พระพุทธองค์ทรงตั้งมโนปณิธานเอาไว้

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: