RSS

การทำแบบทดสอบ

06 ก.ค.

<

  strong>ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ จะส่งโดยการส่งผ่าน e-mail : jp_pwc@hotmail.com หรือ พิมพ์ข้อ และตัวเลือกคำตอบลงในความเห็นก็ได้
 

16 responses to “การทำแบบทดสอบ

 1. เด็กชายจิรศักดิ์ อันทะชีย ม. 3/1 เลขที่ 3 ข.

  13/07/2011 at 8:00 am

  เด็กชายจิรศักดิ์ อันทะชัย ม.3/1 เลขที่ 3 ข.
  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน
  1. ก
  2. ค
  3. ก
  4. ข
  5. ก
  6. ก
  7. ค
  8. ค
  9. ข
  10. ข

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  1. ก
  2. ง
  3. ง
  4. ข
  5. ง
  6. ค
  7. ง
  8. ข
  9. ง
  10. ง
  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. ก
  2. ง
  3. ก
  4. ก
  5. ข
  6. ค
  7. ค
  8. ข
  9. ก
  10. ก

  แบบทดสอบเก็บคะแนน
  1. ก
  2. ก
  3. ง
  4. ข
  5. ข
  6. ค
  7. ง
  8. ข
  9. ข
  10. ก

   
 2. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ประสาร ม.3/1 เลขที่ 10 ก.

  13/07/2011 at 8:03 am

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน
  1. ก
  2. ค
  3. ก
  4. ข
  5. ก
  6. ก
  7. ค
  8. ค
  9. ข
  10. ข

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  1. ก
  2. ง
  3. ง
  4. ข
  5. ง
  6. ค
  7. ง
  8. ข
  9. ง
  10. ง
  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. ก
  2. ง
  3. ก
  4. ก
  5. ข
  6. ค
  7. ค
  8. ข
  9. ก
  10. ข

  แบบทดสอบเก็บคะแนน
  1. ก
  2. ก
  3. ง
  4. ก
  5. ข
  6. ค
  7. ง
  8. ข
  9. ข
  10. ก

   
 3. เด็กชายณัฐพล ศิวินา ม.3/1 เลขที่ 9 ก.

  13/07/2011 at 8:06 am

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน
  1. ก
  2. ค
  3. ก
  4. ข
  5. ก
  6. ก
  7. ค
  8. ค
  9. ข
  10. ข

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  1. ก
  2. ง
  3. ง
  4. ข
  5. ง
  6. ค
  7. ง
  8. ข
  9. ง
  10. ง
  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. ก
  2. ง
  3. ก
  4. ก
  5. ข
  6. ค
  7. ค
  8. ข
  9. ก
  10. ข

  แบบทดสอบเก็บคะแนน
  1. ก
  2. ก
  3. ง
  4. ก
  5. ข
  6. ค
  7. ง
  8. ข
  9. ข
  10. ก

   
 4. นาย อิทธิพร แหล่งสท้าน

  13/07/2011 at 8:08 am

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน
  1. ก
  2. ค
  3. ก
  4. ข
  5. ก
  6. ก
  7. ค
  8. ค
  9. ข
  10. ข

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  1. ก
  2. ง
  3. ง
  4. ข
  5. ง
  6. ค
  7. ง
  8. ข
  9. ง
  10. ง
  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  1. ก
  2. ง
  3. ก
  4. ก
  5. ข
  6. ค
  7. ค
  8. ข
  9. ก
  10. ข

  แบบทดสอบเก็บคะแนน
  1. ก
  2. ก
  3. ง
  4. ก
  5. ข
  6. ค
  7. ง
  8. ข
  9. ข
  10. ก

   
 5. ด.ช.ธีรพงศ์ บุญลาด

  13/07/2011 at 9:04 am

  ด.ช.ธีรพงศ์ บุญลาด ม.3/1 เลขที่ 11ก (เลขที่เก่า).
  บทที่1
  1. ข้อใดคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตย
  ก. รัฐธรรมนูญ
  2. อำนาจอธิปไตยประกอบด้วยอำนาจใดบ้าง
  ค. อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลากร
  3. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองในระบอบเผด็จการ
  ข. เผด็จการโดยนายกรัฐมนตรี
  4. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อใด
  ข. ปี พ.ศ. 2475
  5. การจัดตั้งหรือยุบส่วนราชการของกาบริหารราชการส่วนกลางต้องทำอย่างไร
  ข. ตราเป็นกฎกระทรวง
  6. การจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้ต้องมีคนจำนวนเท่าใด
  ข. 200 คน
  7. ข้อใดไม่ใช่การเสียสิทธิ์หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  ค. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  8. การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นที่หน่วยงานใด
  ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  9. ผู้ที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการการผลเป็นอย่างไร
  ก. ห้ามเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 3 ปี
  10. ผู้ที่มีอำนาจในการถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีความผิดคือใคร
  ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
  บทที่2
  1. กรุงกบิลพัสดุ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด
  ก. แคว้นสักกะ
  2. ผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องได้รับการศึกษาพัฒนาตนตามหลักธรรมใด
  ข. อริยสัจ
  3. เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงข้อใด
  ง. เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้เน้นการผลิตและบริโภคแบบพออยู่พอกิน
  4. เศรษฐกิจแบบพอเพียงตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายประการ ยกเว้นข้อใด
  ข. การเคารพผู้อาวุโส
  5. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเกิดมาในวรรณะใด
  ค. พราหมณ์
  6. เป้าหมายสูงสุดของระบบเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
  ข. แก้ไขและพัฒนาชนบทและความยากจน
  7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทดลองทำนาแบบใด
  ง. ถูกต้องทุกข้อ
  8. ข้อใดไม่อยู่ในหลักไตรสิกขา
  ข. สติ
  9. วรรณะของอินเดียวรรณะใดเป็นวรรณะต่ำสุด
  ค. ศูทร
  10. พระพุทธองค์ทรงแสวงหาความจริงนานกี่ปี
  ง. 7 ปี
  บทที่ 3
  1. พระรัตนตรัย หมายถึงอะไร
  ก. แก้วประเสริฐ 3 ดวง
  2. สุปะฏิปันโน หมายถึงอะไร
  ข. เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา
  3. ความทุกข์ทั้งปวงในอริยสัจ 4 เกิดจากข้อใด
  ก. กิเลส
  4. สุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากสิ่งใด
  ก. การคิด
  5. ความประมาท หมายถึงอะไร
  ข. การขาดสติ เลินเล่อ
  6. พระวินัยปิฎกมีจำนวนเท่าใด
  ข. 42000 ธรรมขันธ์
  7. สีลมัยคือการทำบุญด้วยอะไร
  ข. การเจริญภาวนา
  8. สมชีวิตา หมายถึงอะไร
  ง. การใช้จ่ายสมควรแก่ฐานะ
  9. ภาวะที่อยากพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่เรียกว่าอะไร
  ข. วิภวตัณหา
  10. ปัญญาแปลว่าอะไร
  ข. ความรู้
  บทที่ 4
  1. สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่เป็นที่ประสูติอยู่ในประเทศใด
  ก. อินเดีย
  2. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศศรีลังกาในสมัยใด
  ก. พระเจ้าอโศกมหาราช
  3. พระสงฆ์องค์ใดที่เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา
  ข. พระอุบาลี
  4 พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ประเทศจีนในราว พ.ศ. ใด
  ง. พ.ศ. 608
  5. พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ใดของจีน
  ก. สมัยราชวงศ์ถัง
  6. ชาวญี่ปุ่นนับถือพระพุทธศาสนานิกายใด
  ค. นิกายมหายาน
  7. พระพุทธศาสนานิกายใดในญี่ปุ่นที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่ชนชั้นสูง
  ข. นิกายเทนได
  8. พระพุทธรูปปางสมาธิสอนอะไรให้แก่นักเรียนได้บ้าง
  ก. ความนิ่งเงียบย่อมชนะความวุ่นวาย
  9. นันทวิสาลชาดกนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
  ก. สุนีย์วานถือหนังสือให้หน่อยได้มั้ย
  10. สุวรรณหังสชาดกสอนให้คนรู้จักในเรื่องใด
  ก. ความรู้จักพอ

   
 6. วัชรพล พลเยี่ยม

  13/07/2011 at 9:07 am

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน

  ให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

  1. ข้อใดคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตย
  ตอบ ก. รัฐธรรมนูญ

  2. อำนาจอธิปไตยประกอบด้วยอำนาจใดบ้าง

  ตอบ ค. อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลากร

  3. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองในระบอบเผด็จการ

  ตอบ ข. เผด็จการโดยนายกรัฐมนตรี

  4. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อใด

  ตอบ ข. ปี พ.ศ. 2475

  5. การจัดตั้งหรือยุบส่วนราชการของกาบริหารราชการส่วนกลางต้องทำอย่างไร

  ตอบ ข. ตราเป็นกฎกระทรวง

  6. การจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้ต้องมีคนจำนวนเท่าใด

  ตอบ ข. 200 คน

  7. ข้อใดไม่ใช่การเสียสิทธิ์หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  ตอบ ค. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  8. การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นที่หน่วยงานใด

  ตอบ ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  9. ผู้ที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการการผลเป็นอย่างไร
  ตอบ ก. ห้ามเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 3 ปี

  10. ผู้ที่มีอำนาจในการถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีความผิดคือใคร

  ตอบ ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  1. กรุงกบิลพัสดุ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด

  ตอบ ก. แคว้นสักกะ

  2. ผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องได้รับการศึกษาพัฒนาตนตามหลักธรรมใด

  ตอบ ข. อริยสัจ

  3. เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงข้อใด

  ตอบ ง. เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้เน้นการผลิตและบริโภคแบบพออยู่พอกิน

  4. เศรษฐกิจแบบพอเพียงตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายประการ ยกเว้นข้อใด

  ตอบ ข. การเคารพผู้อาวุโส

  5. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเกิดมาในวรรณะใด

  ค. พราหมณ์

  6. เป้าหมายสูงสุดของระบบเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด

  ข. แก้ไขและพัฒนาชนบทและความยากจน

  7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทดลองทำนาแบบใด

  ตอบ ง. ถูกต้องทุกข้อ

  8. ข้อใดไม่อยู่ในหลักไตรสิกขา

  ตอบ ข. สติ

  9. วรรณะของอินเดียวรรณะใดเป็นวรรณะต่ำสุด

  ตอบ ค. ศูทร

  10. พระพุทธองค์ทรงแสวงหาความจริงนานกี่ปี

  ตอบ ง. 7 ปี

  แบบทดสอบเก็บคะแนน
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  1. พระรัตนตรัย หมายถึงอะไร

  ตอบ ก. แก้วประเสริฐ 3 ดวง

  2. สุปะฏิปันโน หมายถึงอะไร

  ตอบ ข. เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา

  3. ความทุกข์ทั้งปวงในอริยสัจ 4 เกิดจากข้อใด

  ตอบ ก. กิเลส

  4. สุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากสิ่งใด

  ตอบ ก. การคิด

  5. ความประมาท หมายถึงอะไร

  ตอบ ข. การขาดสติ เลินเล่อ

  6. พระวินัยปิฎกมีจำนวนเท่าใด

  ตอบ ตอบ ข. 42000 ธรรมขันธ์

  7. สีลมัยคือการทำบุญด้วยอะไร

  ตอบ ข. การเจริญภาวนา

  8. สมชีวิตา หมายถึงอะไร

  ตอบ ง. การใช้จ่ายสมควรแก่ฐานะ

  9. ภาวะที่อยากพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่เรียกว่าอะไร

  ตอบ ข. วิภวตัณหา

  10. ปัญญาแปลว่าอะไร

  ตอบ ข. ความรู้

  แบบทดสอบ
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก
  คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  1. สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่เป็นที่ประสูติอยู่ในประเทศใด

  ตอบ ก. อินเดีย

  2. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศศรีลังกาในสมัยใด

  ตอบ ก. พระเจ้าอโศกมหาราช

  3. พระสงฆ์องค์ใดที่เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา

  ตอบ ข. พระอุบาลี

  4 พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ประเทศจีนในราว พ.ศ. ใด

  ตอบ ง. พ.ศ. 608

  5. พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ใดของจีน

  ตอบ ก. สมัยราชวงศ์ถัง

  6. ชาวญี่ปุ่นนับถือพระพุทธศาสนานิกายใด

  ตอบ ค. นิกายมหายาน

  7. พระพุทธศาสนานิกายใดในญี่ปุ่นที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่ชนชั้นสูง

  ตอบ ข. นิกายเทนได

  8. พระพุทธรูปปางสมาธิสอนอะไรให้แก่นักเรียนได้บ้าง
  ตอบ ก. ความนิ่งเงียบย่อมชนะความวุ่นวาย

  9. นันทวิสาลชาดกนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
  ตอบ ก. สุนีย์วานถือหนังสือให้หน่อยได้มั้ย

  10. สุวรรณหังสชาดกสอนให้คนรู้จักในเรื่องใด
  ตอบ ก. ความรู้จักพอ

  ด.ช.วัชรพล พลเยี่ยม ม.3/1 เลขที่17 (เลขที่เก่า)

   
 7. Bas

  13/07/2011 at 9:10 am

  สวัสดีครับคุณครู ผมเด็กชายพิพัฒน์ ผดุงกิจ เลขที่ 13ข ม.3/1

  ขอทำแบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน

  1. ข้อใดคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศระบอบประชาธิปไตย

  ตอบ ก. รัฐธรรมนูญ

  2. อำนาจอธิปไตยประกอบด้วยอำนาจใดบ้าง

  ตอบ ค. อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลากร

  3. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองในระบอบเผด็จการ

  ตอบ ข. เผด็จการโดยนายกรัฐมนตรี

  4. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อใด

  ตอบ ข. ปี พ.ศ. 2475

  5. การจัดตั้งหรือยุบส่วนราชการของการบริหารราชการส่วนกลางต้องทำอย่างไร

  ตอบ ข. ตราเป็นกฎกระทรวง

  6. การจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้ต้องมีคนจำนวนเท่าใด

  ตอบ ข. 200 คน

  7. ข้อใดไม่ใช่การเสียสิทธิ์หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  ตอบ ก. ไม่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไป

  8. การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นที่หน่วยงานใด

  ตอบ ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  9. ผู้ที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการการผลเป็นอย่างไร

  ตอบ ค. ห้ามเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

  10. ผู้ที่มีอำนาจในการถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีความผิดคือใคร

  ตอบ ก. วุฒิสภา

   
 8. อภิสิทธิ์ โยธาจันทร์

  13/07/2011 at 12:38 pm

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน

  1.ก
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ก
  6.ง
  7.ก
  8.ง
  9.ข
  10.ก

   
 9. อภิสิทธิ์ โยธาจันทร์

  13/07/2011 at 12:41 pm

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  ตอบ
  1.ง
  2.ก
  3.ง
  4.ข
  5.ค
  6.ก
  7.ข
  8.ข
  9.ง
  10.ค

   
 10. อภิสิทธิ์ โยธาจันทร์

  13/07/2011 at 12:49 pm

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  ตอบ
  1.ก
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ค
  7.ค
  8.ง
  9.ข
  10.ก

   
 11. อภิสิทธิ์ โยธาจันทร์

  13/07/2011 at 12:56 pm

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก
  ตอบ
  1.ก
  2.ก
  3.ก
  4.ง
  5.ก
  6.ค
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ก

   
 12. นาย ฤทธิชัย จำจิตค์

  13/07/2011 at 1:09 pm

  นาย ฤทธิชัย จำจิตค์ ม. 3/1 เลขที่ 15 ข.
  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน
  1. ก.
  2. ค.
  3. ข.
  4. ข.
  5. ง.
  6. ข.
  7. ก.
  8. ข.
  9. ค.
  10. ก.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  1. ก.
  2. ค.
  3. ง.
  4. ข.
  5. ง.
  6. ค.
  7. ง.
  8. ข
  9. ง.
  10. ค.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

  1. ค.
  2. ค.
  3. ก.
  4. ง.
  5. ข.
  6. ค.
  7. ค.
  8. ง.
  9. ง.
  10. ก.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน

  1. ค.
  2. ก.
  3. ข.
  4. ง.
  5. ข.
  6. ค.
  7. ง.
  8. ข.
  9. ค.
  10. ก.

  ***การโปรดนักเรียนโดยการให้คะแนนเต็ม เป็นอานิสงทำให้เกิดลาภอันประเสริฐแก่ท่าน***
  **** อิอิ 555++ ***

   
 13. นาย วชรพงศ์ ปรุงเรณู ม. 3/1 เลขที่ 16 ข.

  13/07/2011 at 1:18 pm

  นาย วชรพงศ์ ปรุงเรณู ม.3/1 เลขที่ 16 ข.
  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน
  1. ก.
  2. ค.
  3. ข.
  4. ข.
  5. ง.
  6. ข.
  7. ก.
  8. ข.
  9. ค.
  10. ก.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  1. ก.
  2. ค.
  3. ง.
  4. ข.
  5. ง.
  6. ค.
  7. ง.
  8. ข
  9. ง.
  10. ค.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

  1. ค.
  2. ค.
  3. ก.
  4. ง.
  5. ข.
  6. ค.
  7. ค.
  8. ง.
  9. ง.
  10. ก.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน

  1. ค.
  2. ก.
  3. ข.
  4. ง.
  5. ข.
  6. ค.
  7. ง.
  8. ข.
  9. ค.
  10. ก.

  ***การโปรดนักเรียนโดยการให้คะแนนเต็ม เป็นอานิสงทำให้เกิดลาภอันประเสริฐแก่ท่าน***
  **** อิอิ 555++ ***

   
 14. นาย วชรพงศ์ ปรุงเรณู ม. 3/1 เลขที่ 16 ข.

  13/07/2011 at 1:21 pm

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน
  1. ก.
  2. ค.
  3. ข.
  4. ข.
  5. ง.
  6. ข.
  7. ก.
  8. ข.
  9. ค.
  10. ก.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  1. ก.
  2. ค.
  3. ง.
  4. ข.
  5. ง.
  6. ค.
  7. ง.
  8. ข
  9. ง.
  10. ค.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

  1. ค.
  2. ค.
  3. ก.
  4. ง.
  5. ข.
  6. ค.
  7. ค.
  8. ง.
  9. ง.
  10. ก.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน

  1. ค.
  2. ก.
  3. ข.
  4. ง.
  5. ข.
  6. ค.
  7. ง.
  8. ข.
  9. ค.
  10. ก.

   
 15. นาย ฤทธิชัย จำจิตค์ ม. 3/1 เลขที่ 15 ข.

  13/07/2011 at 1:23 pm

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง ระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน
  1. ก.
  2. ค.
  3. ข.
  4. ข.
  5. ง.
  6. ข.
  7. ก.
  8. ข.
  9. ค.
  10. ก.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
  1. ก.
  2. ค.
  3. ง.
  4. ข.
  5. ง.
  6. ค.
  7. ง.
  8. ข
  9. ง.
  10. ค.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

  1. ค.
  2. ค.
  3. ก.
  4. ง.
  5. ข.
  6. ค.
  7. ค.
  8. ง.
  9. ง.
  10. ก.

  แบบทดสอบเก็บคะแนน

  1. ค.
  2. ก.
  3. ข.
  4. ง.
  5. ข.
  6. ค.
  7. ง.
  8. ข.
  9. ค.
  10. ก.

  ***การโปรดนักเรียนโดยการให้คะแนนเต็ม เป็นอานิสงทำให้เกิดลาภอันประเสริฐแก่ท่าน***
  **** อิอิ 555++ ***

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: