RSS

สำหรับนักเรียนที่จะทำแบบทดสอบ

12 ก.ค.

แบบทดสอบทุกแบบทดสอบ มีคะแนนประจำแบบทดสอบ

นักเรียนสามารถเลือกทำได้ทุกแบบทดสอบ คะแนนที่ได้ก็จะได้ตามแบบทดสอบในแต่ละหน่วยที่นักเรียนเลือกทำ

 

5 responses to “สำหรับนักเรียนที่จะทำแบบทดสอบ

 1. พิพัฒน์ ผดุงกิจ

  14/07/2011 at 10:39 am

  สัวสดีครับคุณครู กระผมขอทำข้อสอบต่อจากเมื่อวานครับ กระผมเด็กชายพิพัฒน์ ผดุงกิจ เลขที่ 13 ข ม.3/1 คับ

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่อง พระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  1. กรุงกบิลพัสดุ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด

  ตอบ ก. แคว้นสักกะ

  2. ผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องได้รับการศึกษาพัฒนาตนตามหลักธรรมใด

  ตอบ ง. ฆราวาสธรรม

  3. เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงข้อใด

  ตอบ ง. เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้เน้นการผลิตและบริโภคแบบพออยู่พอกิน

  4. เศรษฐกิจแบบพอเพียงตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลายประการ ยกเว้นข้อใด

  ตอบ ข. การเคารพผู้อาวุโส

  5. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเกิดมาในวรรณะใด

  ตอบ ง. กษัตริย์

  6. เป้าหมายสูงสุดของระบบเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด

  ตอบ ค. แสวงหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจให้กับสังคมไทย

  7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทดลองทำนาแบบใด

  ตอบ ง. ถูกต้องทุกข้อ

  8. ข้อใดไม่อยู่ในหลักไตรสิกขา

  ตอบ ข. สติ

  9. วรรณะของอินเดียวรรณะใดเป็นวรรณะต่ำสุด

  ตอบ ง. จัณฑาล

  10. พระพุทธองค์ทรงแสวงหาความจริงนานกี่ปี

  ตอบ ค. 6 ปี

   
 2. พิพัฒน์ ผดุงกิจ

  14/07/2011 at 10:46 am

  สัวสดีครับคุณครู กระผมขอทำข้อสอบครับ กระผมเด็กชายพิพัฒน์ ผดุงกิจ เลขที่ 13 ข ม.3/1 คับ

  แบบทดสอบเก็บคะแนน เรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนา

  1. พระรัตนตรัย หมายถึงอะไร

  ตอบ ข. แก้ว 3 ดวง

  2. สุปะฏิปันโน หมายถึงอะไร

  ตอบ ค. เป็นผู้ปฏิบัติดี

  3. ความทุกข์ทั้งปวงในอริยสัจ 4 เกิดจากข้อใด

  ตอบ ก. กิเลส

  4. สุตมยปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากสิ่งใด

  ตอบ ก. การคิด

  5. ความประมาท หมายถึงอะไร

  ตอบ ง. ความฟุ้งเฟ้อ

  6. พระวินัยปิฎกมีจำนวนเท่าใด

  ตอบ ค. 84000 ธรรมขันธ์

  7. สีลมัยคือการทำบุญด้วยอะไร

  ตอบ ค. การรักษาศีล

  8. สมชีวิตา หมายถึงอะไร

  ตอบ ง. การใช้จ่ายสมควรแก่ฐานะ

  9. ภาวะที่อยากพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่เรียกว่าอะไร

  ตอบ ค. โรคตัณหา

  10. ปัญญาแปลว่าอะไร

  ตอบ ก. ความรอบรู้

   
 3. พิพัฒน์ ผดุงกิจ

  14/07/2011 at 10:58 am

  สวัสดีครับคุณครู กระผมขอทำข้อสอบครับ กระผมเด็กชายพิพัฒน์ ผดุงกิจ เลขที่ 13 ข ม.3/1 คับ

  แบบทดสอบเก็บคะแนนแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และชาดก

  1. สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่เป็นที่ประสูติอยู่ในประเทศใด

  ตอบ ค. เนปาล

  2. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศศรีลังกาในสมัยใด

  ตอบ ก. พระเจ้าอโศกมหาราช

  3. พระสงฆ์องค์ใดที่เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา

  ตอบ ก. พระอัสสชิ

  4 พระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ประเทศจีนในราว พ.ศ. ใด

  ตอบ ง. พ.ศ. 608

  5. พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ใดของจีน

  ตอบ ก. สมัยราชวงศ์ถัง

  6. ชาวญี่ปุ่นนับถือพระพุทธศาสนานิกายใด

  ตอบ ค. นิกายมหายาน

  7. พระพุทธศาสนานิกายใดในญี่ปุ่นที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่ชนชั้นสูง

  ตอบ ง. นิกายเซน

  8. พระพุทธรูปปางสมาธิสอนอะไรให้แก่นักเรียนได้บ้าง

  ตอบ ข. ความสงบก่อให้เกิดปัญญา

  9. นันทวิสาลชาดกนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร

  ตอบ ค. สุนีย์ช่วยเราถือหนังสือหน่อยได้ไหมจ๊ะ

  10. สุวรรณหังสชาดกสอนให้คนรู้จักในเรื่องใด

  ตอบ ค. ความอ่อนโยน

  เย้ ทำเสร็จแล้วนะครับคุณครู ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะค๊าฟคุณครู ^^

   
 4. ณัฐพล จันทะคาม ม.3/9 เลขที่ 5 ข

  24/07/2011 at 2:10 pm

  แบบทดสอบระบอบการปกครองในโลกปัจจุบัน

  1)ตอบ ก 2)ตอบ ค 3)ตอบ ข 4)ตอบ ข 5)ตอบ ค 6)ตอบ ข 7)ตอบ ก 8)ตอบ ข 9)ตอบ ค 10)ตอบ ข

  แบบทดสอบพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาสังคม

  1)ตอบ ก 2)ตอบ ค 3)ตอบ ง 4)ตอบ ข 5)ตอบ ง 6)ตอบ ค 7)ตอบ ง 8)ตอบ ข 9)ตอบ ง 10)ตอบ ค

  แบบทดสอบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  1)ตอบ ก 2)ตอบ ค 3)ตอบ ค 4)ตอบ ง 5)ตอบ ข 6)ตอบ ค 7)ตอบ ค 8)ตอบ ง 9)ตอบ ข 10)ตอบ ก

  แบบทดสอบความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และสาวก
  1)ตอบ ค 2)ตอบ ก 3)ตอบ 4)ตอบ ง 5)ตอบ ก 6)ตอบ ค 7)ตอบ ง 8)ตอบ ข 9)ตอบ ค 10)ตอบ ก

  ด.ช. ณัฐพล จันทะคาม ม.3/9 เลขที่ 5 ข

   
 5. ณัฐพล จันทะคาม ม.3/9 เลขที่ 5 ข

  24/07/2011 at 2:17 pm

  แก้ไขข้อ 3 ตอบ ข แบบทดสอบความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และสาวก

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: