RSS

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาสังคมศึกษา ม.3

คลิกที่รูปภาพหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเลือกหนังสือ

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ ม.3

คลิกที่รูปภาพ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเลือกหนังสือ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

แบบประเมินการสอนของคุณครูจิราพร พิมพ์วิชัย

ให้นักเรียนคลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจ

 

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

images (16)

 

แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81

 

แบบทดสอบทวีปอเมริกาใต้

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

วิจัยในชั้นเรียน

คลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดเอกสาร