RSS

Author Archives: ครูจิราพร พิมพ์วิชัย

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ภูมิภาคโลก

คลิกรูปภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

D1MM482W

 

 

ตัวอย่างการจัดทำโครงงานประวัติศาสตร์

ตัวอย่างการทำโครงงานประวัติศาสตร์

 

แบบทดสอบเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 2

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

 

แบบทดสอบวิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบฝึกหัดเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบฝึกหัด

 

 

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาประวัติศาสตร์ 6 ส 23104

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาประวัติศาสตร์ 6 ส 23104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดตัวชี้วัด

 

TOONS510

 

จดหมายเหตุกรุงเสีย