RSS

Author Archives: ครูจิราพร พิมพ์วิชัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

aaa

 

แบบทดสอบเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบทดสอบออนไลน์วิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

ตัวชี้วัดวิชาประวัติศาสตร์5 ม.3

ตารางวิเคราะห์การประเมินผลตัวชี้วัด วิชา ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5ตัวชี้วัดประวัติศาสตร์ 5 ม.3

 

ใบงานแก้ 0 , มส ปีการศึกษา 2559

ใบงานแก้ 0 ภาคเรียนที่ 1

ใบงานแก้ 0 ภาคเรียนที่ 2

 

นักเรียนที่ติด 0 , มส ในภาคเรียนใด ให้ทำใบงานของภาคเรียนนั้นให้ครบทุกใบงานและต้องถูกหมดทุกใบงาน โดยเขียนโจทก์และคำตอบทุกข้อลงในสมุดเล่มเล็ก ภาคเรียนละ 1 เล่ม เมื่อนักเรียนส่งสมุดและได้รับการตรวจถูกต้องทุกใบงานแล้ว นักเรียนจะต้องทำข้อสอบ 60 ข้อ เป็นงานสุดท้าย

 

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาประวัติศาสตร์ 6 ส 23104

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาประวัติศาสตร์ 6 ส 23104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดตัวชี้วัด

 

TOONS510

 

ตัวอย่างการจัดทำโครงงานประวัติศาสตร์

ตัวอย่างการทำโครงงานประวัติศาสตร์