RSS

Category Archives: ประวัติศาสตร์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ภูมิภาคโลก

คลิกรูปภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

D1MM482W

 

 

ใบความรู้ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

ใบความรู้ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดใบความรู้

TOONS205

 

ตัวอย่างการจัดทำโครงงานประวัติศาสตร์

ตัวอย่างการทำโครงงานประวัติศาสตร์

 

ใบความรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดใบความรู้

pic61-2

 

ใบความรู้ เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย

 

 

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดใบความรู้

 

 

44

 

ใบความรู้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ รัชการที่ 4 – 7

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดใบความรู้

 

16103798_0_20140311-205419

 

ใบความรู้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1- 3)

คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดใบความรู้

aaa

 
 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.