RSS

Category Archives: เผยแพร่ผลงาน

วิจัยในชั้นเรียน

คลิกที่รูปภาพเพื่อเปิดเอกสาร

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัชกาลที่ 1

ปกประวัติศาสตร์1

โปรแกรมสำหรับเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลดติดตั้งก่อนเปิดหนังสือ

http://www.4shared.com/file/l-o7gcCP/DNLsetup.html

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส”

ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส”

http://www.4shared.com/file/5DMeKzzn/_online.html

 

รายงานการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง                       การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษา                  นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชัย

ตำแหน่ง                 ครู วิทยฐานะชำนาญการ

สถานศึกษา              โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1

ปีการศึกษา                2552       

 

บทคัดย่อ

การอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะถ้าสามารถอ่านได้ก็สามารถทำความเข้าใจร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและหาค่าดัชนีประสิทธิผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่  2  ตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน             ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 จำนวน  20  คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง  (Purposive  Sampling)    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส จำนวน 10 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบ       วัดความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  ดัชนีประสิทธิผล และ  t – test  (Dependent  Samples)

ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้

1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.08 /83.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีค่าเท่ากับ  0.6847  แสดงว่านักเรียนมีความรู้หรือความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  68.47

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์                         เรื่อง อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  หลังเรียนสูงขึ้น จากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง          อ่านเป็นนิจชีวิตสดใส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ           การอ่าน  มีความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนรู้  ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้