RSS

Tag Archives: นิโรธ

หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา (4)

นิโรธ : ธรรมที่ควรบรรลุ
อัตถะ 3
อัตถะ หรืออรรถ แปลว่า ประโยชน์หรือจุดมุ่งหมาย มี 3 ประการ คือ
1. ทิฏฐะธัมมิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์ปัจจุบัน หรือประโยชน์ในโลกนี้ ซึ่งคนทั่วไปปรารถนา ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง คำยกย่องสรรเสริญ และความสุขอันจะสำเร็จได้ด้วยธรรม 4 ประการ คือ
1.1 มีความขยันหมั่นเพียร (อุฏฐานสัมปทา)
1.2 หมั่นดูแลรักษา (อารักขสัมปทา)
1.3 มีคนดีเป็นเพื่อน (กัลยาณมิตตตา)
1.4 จับจ่ายใช้สอยตามสมควรแก่ฐานะ (สมชีวิตา)
ประโยชน์ปัจจุบันนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์”
2. สัมปรายิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์ภายหน้าหรือประโยชน์ในภพหน้า อันจะสำเร็จได้ด้วยธรรม 4 ประการ คือ
2.1 ถึงพร้อมด้วยศรัทธา (สัทธาสัมปทา)
2.2 ถึงพร้อมด้วยศีล (สีลสัมปทา)
2.3 ถึงพร้อมด้วยการบริจาค (จาคสัมปทา)
2.4 ถึงพร้อมด้วยปัญญา (ปัญญาสัมปทา)
ประโยชน์ภายหน้านี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สัมปรายิกัตถประโยชน์”
3. ปรมัตถะ หมายถึง ประโยชน์สูงสุดหรือจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน อันจะสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือมรรคมีองค์ 8 ประโยชน์สูงสุดนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปรมัตถประโยชน์”
ประโยชน์ทั้งสามประการนี้ เป็นสิ่งที่ผู้หวังความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน ควรตั้งไว้เป็นจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตหรือควรบรรลุถึง

 

ป้ายกำกับ: