RSS

Tag Archives: พระไตรปิฎก

แบบทดสอบเรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

ป้ายกำกับ: ,

พระไตรปิฎก (2)

เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร
ในพระไตรปิฎกมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายที่สามารถหยิบบกมาเป็นข้อคิด หรือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้ นักเรียนจะได้ศึกษา “พุทธปณิธาน 4” ในมหาปรินิพพานสูตร ดังนี้             Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ:

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (รวมทั้งพระสาวกบางรูป) ซึ่งมีทั้งหมด 84,000 ธรรมขันธ์ จัดเป็น 3 หมวด ได้แก่
1. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับของภิกษุและภิกษุณี มี 21,000 ธรรมขันธ์
2. พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนา ประวัติและเรื่องราวต่างๆ มี 21,000 ธรรมขันธ์
3. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยหลักธรรมและคำอธิบายหลักวิชาล้วนๆ มี 42,000 ธรรมขันธ์

สาระสังเขปของพระอภิธรรมปิฎก
พระอภิธรรมปิฎก คือ ส่วนที่ว่าด้วยหลักธรรมและคำอธิบายหลักวิชาล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยเหตุการณ์และบุคคล แบ่งเป็น 7 คัมภีร์ ได้แก่
1. ธัมมสังคณี คือ รวมข้อธรรมเข้าเป็นหมวดหมู่แล้วแยกอธิบายเป็นประเภทๆ
2. วิภังค์ คือ อธิบายข้อธรรมที่รวมเป็นหมวดหมู่ แยกแยะออกชี้แจงโดยละเอียด
3. ธาตุกถา คือ จัดข้อธรรมต่างๆ เข้าในขันธ์ ธาตุ และอายตนะ
4. ปุคคลบัญญัติ คือ บัญญัติเรียกบุคคลประเภทต่างๆ ตามคุณธรรมที่มีอยู่ เช่น พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
5. กถาวัตถุ คือ อธิบายทัศนะที่ขัดแย้งกันของนิกายต่างๆ
6. ยมก คือ ยกหัวข้อธรรมขึ้นอธิบายเป็นคู่ๆ ด้วยวิธีถามตอบ
7. ปัฏฐาน คือ อธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไข 24 อย่าง ว่าธรรมใดเป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขของธรรมใด

 

ป้ายกำกับ: