RSS
รูปภาพ

ประกาศสอบแข่งขันความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา 2560

 

แบบทดสอบเรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

aaa

 

แบบทดสอบเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

แบบทดสอบออนไลน์วิธีการทางประวัติศาสตร์

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

ตัวชี้วัดวิชาประวัติศาสตร์5 ม.3

ตารางวิเคราะห์การประเมินผลตัวชี้วัด วิชา ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5ตัวชี้วัดประวัติศาสตร์ 5 ม.3