RSS

แบบทดสอบพุทธสาวก พุทธสาวิกา

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

ป้ายกำกับ: ,

แบบฝึกหัดพุทธประวัติ

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบฝึกหัด

 

ป้ายกำกับ:

แบบทดสอบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบทดสอบ

 

ป้ายกำกับ: , ,

แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)

ให้นักเรียนคลิกที่รูปภาพเพื่อทำแบบประเมิน

 

ข้อมูลประวัตินักเรียน ปีการศึกษา 2562

คลิกที่รูปภาพเพื่อกรอกข้อมูล

 

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาสังคมศึกษา ม.3

คลิกที่รูปภาพหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเลือกหนังสือ

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ ม.3

คลิกที่รูปภาพ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเลือกหนังสือ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,